BAS-P / BAS-U

 Byggarbetsmiljösamordning

Är ni i behov av någon som kan hjälpa er med Byggarbetsmiljösamordning, hör av er till oss på Näset Fastighetskonsult.

Enligt arbetsmiljölagen ska den som utför byggnads- eller anläggningsarbete utse en för projektet lämplig byggarbetsmiljösamordnare för projektering och utförande.

Byggherrens (beställarens) utökade ansvar för arbetsmiljön är unikt för just byggnads- och anläggningsarbeten, det vill säga alla arbeten som omfattas av föreskrifterna för byggnads- och anläggningsarbete (AFS 1999:3)

BAS- P ska samordna tillämpning av relevanta arbetsmiljöregler som ska under varje skede av planering och projektering ska följas ifråga om byggskede men även vid brukande av byggnad eller anläggning.

BAS-U har som uppgift att samordna arbetet för att förebygga risker för ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen.