Kontrollansvarig / Kontrollplan

Är ni i behov av kontrollansvarig för ert projekt, eller kanske endast hjälp att ta fram en kontrollplan ?

Tveka inte att höra av er ! Med oss får ni både kunskap, erfarenhet och engagemang. Naturligtvis är vi certifierad Kontrollansvarig enligt Plan- och bygglagen, med behörighet K

När krävs en Kontrollansvarig?
Byggen, rivningar eller markåtgärder som kräver bygglov eller anmälan ska ha en certifierad kontrollansvarig, KA, enligt plan-och bygglagen (2010:900).

Vad är och vad gör en Kontrollansvarig?
Kontrollansvarig får endast vara någon som är certifierad enligt Plan- och bygglagen, vilket innebär att personen i fråga har fått riksbehörighet från ackrediterat organ. Den kontrollansvarige ska se till att kontrollerna utförs enligt upprättad kontrollplan. Den kontrollansvarige har som ansvar att dokumentera utförda kontroller vilka redovisas för berörda myndigheter. Det är viktigt att påpeka att den kontrollansvarige alltid ska ha en självständig ställning i förhållande till den eller det företag som utfört det som ska kontrolleras.

Vi hjälper er genom processen
Som Certifierad Kontrollansvarig kan vi hjälpa er att förstå och tyda de lagar och regler som gäller, vi ska vara ert stöd genom hela byggnadsprocessen, från bygglov till slutbesked från kommunen. Vi hjälper till att upprätta kontrollplan för ert projekt, kontrollplanen blir det dokument som styr vad som ska kontrolleras i samband med projekt och byggnation. Som kontrollansvarig ska vi fungera som en länk mellan er som byggherre och kommunens byggnadsnämnd. Kontrollansvarig ska anmälas av byggherren i samband med att man ansöker om bygglov och ska även delta i Tekniskt samråd.

Exempel på uppdrag och innehåll

Om ni väljer att samarbeta med oss på Näset Fastighetskonsult kan uppdraget se ut som följer nedan,  detta är ett exempel hur vi arbetar vid nybyggnation av ett enbostadshus, t.ex en villa.

  • Vi träffas för ett startmöte där vi presenterar hur vi jobbar, diskuterar och går igenom ert projekt.
  • Gemensamt går vi igenom och granskar era ritningar, övriga handlingar samt projektörens egenkontroller.
  • Vi hjälper er att upprätta ett förslag till kontrollplan.
  • När det är dags för Tekniskt samråd hos kommunen finns vi med, vid samrådet går man igenom förutsättningarna, sätter datum för byggstart och fastslår kontrollplanen.
  • Arbetsplatsbesök där vi kontrollerar byggnation och går igenom entreprenörens egenkontroller, vilket protokollförs. Normalt brukar det bli 2-4 besök.
  • Närvara vid Slutbesiktning
  • Närvara vid Slutsamråd, ute på arbetsplatsen.
    Sammanställning av egenkontroller, utlåtande och ansökan om slutbesked.
  • Slutbevis från kommunen vilket också innebär att huset är klart för inflyttning

Tveka inte att höra av er!
Vi hjälper er att göra en bedömning av vad som krävs i just ert fall och till vilken kostnad.

Kontrollplan
Kontrollplan finns med som ett krav även om det är ett litet och enkelt projekt där man inte kräver någon kontrollansvarig. Vi kan hjälpa er att ta fram en projektanpassad kontrollplan, denna syftar framför allt till att styra upp vad som ska kontrolleras, hur det ska genomföras samt vad kontrollen ska utföras mot. Entreprenörens egenkontroller tas upp i kontrollplanen, genom kontrollplanen ska man säkerställa att allt utförs enligt de egenskapskrav som finns i Plan- och Bygglagen.
För att skapa en projektanpassad kontrollplan krävs ofta ett startmöte där vi gemensamt går igenom allt som krävs. I vissa enklare fall går detta även att ta över telefon.

Rivningsplan
När man ska riva en byggnad så krävs det allt som oftast en rivningsplan. Rivningsplanen ska enligt Plan- och bygglagen säkerställa hur rivningsarbetet genomförs, om det finns miljöfarligt avfall samt hur detta hanteras. När det kommer till transport av materialet finns det krav hur detta ska utföras enligt gällande regelverk. Vid mindre rivningsprojekt krävs det endast en enkel rivningsplan där byggherren kan ta en större del av rivningsplanen med viss hjälp av en kontrollansvarig.

Tveka inte att höra av er!
Vi hjälper er att göra en bedömning av vad som krävs i just ert fall och till vilken kostnad.

Vi är medlemmar i Kontrollansvarigas Riksförening KARF