OVK

Obligatorisk Ventilationskontroll,  OVK

Är det dags för OVK-kontroll eller har ni kanske andra frågor som rör er ventilationsanläggning, tveka inte att höra av er.

Med oss får ni både kunskap, erfarenhet och engagemang. Naturligtvis är vi certifierade som Sakkunnig funktionskontrollant av ventilationssystem, enligt (BFS 2001:16) OVK1, med ändringar t.o.m (BFS 2017:10) OVK3. Med behörighet K för alla byggnader oavsett typ av ventilationssystem

Vad är OVK?
OVK står för Obligatorisk Ventilations Kontroll, vilket är en kontroll som utförs för att säkerställa att ventilationssystemet i en byggnad fungerar tillfredsställande, i Plan- och bygglagen (SFS 2010:900), 8 kap 25 § ställs krav på byggnader samt föreskriven kontroll av ventilationssystem. Bland annat skall byggnader uppfylla väsentliga tekniska egenskaper i fråga om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö med avseende på luft.

Enligt 5 kap 1§ i Plan- och byggförordningen (SFS 2011:338), PBF, ska en byggnads ägare, för att säkerställa ett tillfredsställande inomhusklimat, se till att funktionskontroll av ventilationssystem sker.

Vem har ansvar för genomförande och tillsyn?
Det är alltid byggnadens ägare som ansvarar för att funktionskontroll utförs och att det görs av certifierad funktionskontrollant.
Det är Byggnadsnämnden som ansvarar för tillsynen.

Förenklat, vad innebär OVK och varför ska det genomföras?
Den allvarliga situationen med undermålig inomhusmiljö i många bostäder, skolor och andra lokaler fick riksdag och regering att år 1991 införa regler om funktionskontroll av ventilationssystem. Sedan början av 1990-talet finns regler om hur genomförandet går till. Den obligatoriska ventilationskontrollen ska genomföras mot uppställda minimikrav på luftflöden och funktion.

Obligatorisk ventilationskontroll gynnar inomhusmiljön
En tillfredsställande inomhusmiljö ingår i det nationella miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö” där spelar ventilationskontrollen en viktig roll. Målet är och har varit att år 2015 ska samtliga byggnader där människor vistas ofta, eller under längre tid, ha en dokumenterad fungerande ventilation. Det är också viktigt att i samband med ventilationskontrollen föreslå vad som kan göras för att minska energiåtgången för ventilationen utan det medför sämre inomhusklimat.

Vem skriver protokoll?
Det gör Funktionskontrollanten. Enligt (PBF 5 kap. 4§)

Vem skickar in protokollet, och vart?
Funktionskontrollanten skickar ett ex till byggnadens ägare samt ett ex till Byggnadsnämnden. Enligt (PBF 5 kap. 4§1)

Vem utfärdar intyg om genomförd besiktning?
Funktionskontrollanten gör detta med angivet datum för besiktning, resultat och datum för nästa besiktning. Enligt (PBF 5 kap. 5§2)

Vem sätter upp intyget och var?
Byggnadens ägare ska anslå intyget

på väl synlig plats i byggnaden. Enligt (PBF samt OVKAR 5 kap. 6§)

Tidsintervaller för OVK-besiktning 

 • Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande med 3 år
  S, F, FX-ventilation
 • Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande med 3 år
  FT, FTX-ventilation
 • Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med 3 år
  FT, FTX-ventilation
 • Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med 6 år
  F, FX, S-ventilation
 • En- och tvåbostadshus med FT, FX, FTX-ventilation
  Endast kontroll för nybyggnad och nyinstallation

Undantag från funktionskontroll 2 §1
Kravet på funktionskontroll gäller inte en- och tvåbostadshus med självdragsventilation eller mekanisk frånluftsventilation utan värmeåtervinning. Kravet gäller inte heller ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller därmed jämförlig näring, industribyggnader samt byggnader som är avsedda för totalförsvaret och som är av hemlig natur. (BFS 2017:10). Allmänt råd Storkök, centralkök och motsvarande i separata byggnader bör också betraktas som industribyggnader. Om det finns kontors- och personalutrymmen i en industribyggnad bör ventilationssystem som betjänar sådana utrymmen funktionskontrolleras. (BFS 2012:6).

Ventilationstyp

 • S-ventilation = självdragsventilation.
 • F-ventilation = fläktventilation där frånluftsflödena är fläktstyrda.
 • FT-ventilation = fläktventilation där både frånluft- och tilluftsflödena är fläktstyrda.
 • FX-ventilation = F-ventilation med värmeåtervinning.
 • FTX-ventilation = FT-ventilation med värmeåtervinning

Vad ska kontrolleras vid en första besiktning?

Vid den första besiktningen ska det kontrolleras att,
Funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet stämmer överens med gällande föreskrifter.
Ventilationssystemet inte innehåller föroreningar som kan spridas i byggnaden.
Instruktioner och skötselanvisningar finns lätt tillgängliga och
Ventilationssystemet i övrigt fungerar på det sätt som är avsett.
(PBF samt OVKAR 5 kap. 2§)

Vad ska kontrolleras vid en återkommande besiktning?

Vid en återkommande besiktning ska funktionskontrollanten kontrollera att, Funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet i huvudsak överensstämmer med de föreskrifter som gällde när systemet togs i bruk. Ventilationssystemet inte innehåller föroreningar som kan spridas i byggnaden. Instruktioner och skötselanvisningar finns lätt tillgängliga och
Ventilationssystemet i övrigt fungerar på det sätt som är avsett. Funktionskontrollanten ska även undersöka vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra energihushållningen.

För att bilda sig en uppfattning om hur ventilationen fungerar kan det vara värdefullt att ta in synpunkter från driftspersonal, boende samt andra brukare av lokalen. I byggnader som berörs av funktionskontroll omfattar denna även ventilationssystem som installerats för att minska radonhalter och fukt.

Mätmetoder för kontroll av luftflöden väljs utifrån typ av ventilationssystem. För ändamålet används kalibrerade mätinstrument.

Vid återkommande besiktning ska kontrolleras att systemet hållits i stånd och att ventilationen är rätt injusterad.

Åtgärdsförslag som kan göras i samband med OVK-besiktning

 • Optimering av luftflöden, tryck och styr- och reglerutrustning
 • Funktionsförbättringar i ventilationssystem
 • Drift- och verksamhetsanpassning
 • Underhåll och skötsel
 • Dokumentation m.m.

Fel och brister ska åtgärdas enligt
Om besiktningsmannen upptäcker allvarliga fel vid OVK-besiktningen kan ventilationssystemet underkännas. Felet måste då åtgärdas inom den tidsperiod som besiktningsmannen beslutar om (normalt sett inom sex månader, men om det finns allvarliga fel kan tidsfristen vara kortare). Om problemen som upptäcks vid ventilationskontrollen inte åtgärdas i tid kan kommunens byggnadsnämnd utdöma ett vite. Byggnadsnämnden i respektive kommun är ansvarig för uppföljningen kring OVK-besiktning.

Vi är medlem i Funktinskontrollanterna